Forex Tieto

Valuuttakauppa se on joka kannattaa

Muut markkinat

Forex-valuuttakauppa ei ole kuin tyhjiö vaan siihen vaikuttavat voimat myös muistakin markkinoista. Tyypillisesti öljyllä, kullalla, osakkeilla ja arvopapereilla on oma vaikutuksensa myös valuuttakauppaan. Tutustumme pian näihin muihin markkinoihin, mutta sitä ennen tarkastelemme korrelaatio-käsitettä, joka on hyödyllistä ymmärtää tässä yhteydessä.

Korrelaatio

Termi korrelaatio kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Jos kahdella muuttujalla ei ole mitään vaikutusta toisiinsa, ne eivät korreloi. Toisaalta, jos samaiset muuttujat vaikuttavat toisiinsa, sanotaan niiden korreloivan keskenään. Mitä enemmän ne toisiinsa vaikuttavat, sitä suurempi on korrelaatio. Korrelaatio voi olla samansuuntaista tai käänteistä.

Kulta

Kultaan ihmiset sijoittavat yleensä silloin, kun maailmassa on epävarmuutta poliittisessa tai ekonomisessa mielessä. Kulta nähdäänkin yleensä vaihtoehtona Yhdysvaltain dollarille, jolloin ne korreloivat käänteisesti toisiaan (ts. kullan vahvistuminen heikentää dollaria ja päinvastoin).

Dollarin ja kullan suhdetta valuuttakaupan näkökulmasta vaikeuttaa se tosiasia, että mahdollinen korrelointi tapahtuu yleensä pitkällä aikavälillä. Tällöin kullan muutoksista ei voi tehdä liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä käydessä lyhyen aikajänteen valuuttakauppaa. Kullan rajuja hintaheilahteluja kannattaa kuitenkin seurata, sillä ne heijastuvat usein myös valuuttoihin.

Öljy

Öljy sanelee nykyään paljon maailman politiikassa ja taloudessa. Se antaa mm. osviittaa inflaation ja talouskasvun muutoksista. Korkealla öljyn hinnalla on usein inflaatiota kiihdyttävä vaikutus, kuten täällä Suomessakin olemme usein huomanneet. Öljy on ollut osasyynä myös moniin sotiin ja toisaalta öljymaiden konfliktit saavat tiedotusvälineissä enemmän huomiota kuin luonnonrikkauksiltaan köyhempien maiden tapahtumat.

Valuuttakaupan näkökulmasta öljyn hintoja kannattaa seurata. Yhdysvallat kuluttaa erittäin paljon öljyä, joten ”mustan kullan” hintaheilahduksilla on usein suurin vaikutus juuri dollariin. USA hyötyy yleensä eniten alhaisesta öljyn hinnasta ja kärsii eniten sen hinnan noususta. Siksi dollarin kurssi korreloi käänteisesti öljyn muutoksiin. Jälleen kerran täytyy kuitenkin huomauttaa, että päivittäisvaluuttakaupan näkökulmasta ei kannata tehdä liian hätäisiä johtopäätöksiä öljyn kurssiheilahteluista. Pitkällä aikajänteellä korrelaatio valuutoihin on näkyvämpää.

Osakkeet

Osakkeet kuvaavat yksittäisten yritysten kehitystä, kun taas valuutat kertovat enemmän kokonaisten valtioiden kehityksestä niin taloudellisessa kuin poliittisessakin mielessä. Viime vuosina on tehty tutkimuksia siitä, että osakkeiden ja valuuttojen välillä on hyvin vähän korrelaatiota. Osakekurssien seuraaminen ei siis tulisi olla kovin korkealla prioriteetillä valuuttakauppaa käytäessä.

Obligaatiot eli Bonds

Päävaluuttamaiden valtion velkakirjojen seuraaminen on hyvin järkevää treidauksen näkökulmasta, sillä sekä obligaatiot että valuutat reagoivat korkokantojen muutoksiin. Toisinaan velkakirjoista voidaan ennustaa korkojen muutoksia ja kannattaa pitää mielessä, että pienetkin korkoheilahtelut saattavat saada isohkon myllerryksen aikaiseksi valuuttamarkkinoilla.